Základné informácie o organizácii štúdia v systéme duálneho vzdelávania

Praktické vyučovanie bude poskytnuté v priestoroch zamestnávateľa:

KOVOSTROJ  a. s. Dobšiná, Cipová ulica, Dobšiná

Teoretické vyučovanie bude poskytované v strednej odbornej škole :

Spojená škola , Zimná 96, Dobšiná

Možnosť pracovného uplatnenia

1. Zamestnávateľ bude poskytovať praktické vyučovanie ako súčasť odborného vzdelávania a prípravy

na výkon povolania formou denného štúdia v 3-ročnom učebnom odbore :

2464 H – strojný mechanik

Absolvent úspešným absolvovaním štúdia získa stredné odborné vzdelanie, vysvedčenie o záverečnej skúške / výučný list.

2. Zamestnávateľ bude poskytovať praktické vyučovanie ako súčasť odborného vzdelávania a prípravy

na výkon povolania formou denného štúdia  v 4-ročnom študijnom  odbore :

2697 K  mechanik elektrotechnik

Absolvent úspešným absolvovaním štúdia získa stredné odborné vzdelanie a vysvedčenie  o maturitnej skúške / výučný list

Hmotné  zabezpečenie žiaka

– osobné  ochranné  pracovné  prostriedky

– posúdenie zdravotnej a zmyslovej spôsobilosti žiaka

– stravovanie počas praktického vyučovania

– cestovné náhrady za dopravu z miesta trvalého bydliska na miesto výkonu praktického

vyučovania a späť

Finančné zabezpečenie žiaka

– podnikové štipendium

Kritéria pre výber uchádzačov určené zamestnávateľom

Výber uchádzačov na uzatvorenie učebnej zmluvy sa uskutoční na základe:

– pohovoru s uchádzačom

– ohodnotenia študijných výsledkov za 6. až 9. ročník ZŠ

Ďalšie výhody

– odmena za produktívnu prácu

– možnosť začlenenia sa do pracovného tímu už počas štúdia na škole

– budúca pracovná ponuka

Kontakt

   KOVOSTROJ, a.s. Dobšiná

Cipová ul.,

049 25 Dobšiná

Jarmila Puškášová

tel. +421 905 075 790

puskasova.dv@gmail.com